Terapiatakuu käyttöön

10.03.2023

Meidän tulee parantaa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja palveluiden laatua ottamalla käyttöön Terapiatakuu.

Vaikeat kokemukset opettavat sen, että vaikka kuinka huolellisesti suunnittelisi elämäänsä, odottamattomia asioita voi tapahtua. Kykymme hallita elämän kulkua on rajallinen. Vaikeita asioita läpikäyneet ymmärtävät, ettei elämää voi aina kontrolloida. Vaikeudet saavat ihmisen herkästi pohtimaan elämänsä tarkoitusta ja asioita, jotka ovat heille oikeasti tärkeitä ja merkityksellisiä. Kokemusten myötä, joko omien tai toisten kokemusten kuulemisen ja jakamisen myötä ymmärrys elämästä lisääntyy ja näin myös ymmärrys päättäjän päätösten merkityksestä konkretisoituu.

Mielenterveyshäiriöt ovat nuorten merkittävin ja suurin sairastavuutta ja toimintakyvynheikkenemistä aiheuttava sairausryhmä. Useat nuoruusikäiset jäävät ilman tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja, joihin heillä on oikeus. Mielenterveyshäiriöiden palvelurakenne on hajanainen, emmekä ole onnistuneet hoidon porrastuksessa tarkoituksenmukaisesti.

Perusterveydenhuollossa on liian vähän tarjolla nuorille tarkoitettuja varhaista mielenterveyshäiriöiden hoitoon tarkoitettua hoitoa. Hoitoon pääsyn tulisi olisi helppoa varhaisessa vaiheessa. Erityisesti koululaisten perustason hoito ei toteudu. Peruspalveluissa; terveyskeskuksissa, opiskeluhuollossa ja sosiaalitoimessa tulee olla riittävästi sekä osaamista että resursseja nuoren psyykkisten häiriöiden hoitoon. Nyt näin ei ole, vaikka tiedämme, että perustason riittävät resurssit vähentäisivät painetta erikoissairaanhoitoon. Työnjakoa ja yhteistyötä tulee kehittää sekä vahvistaa ja näin mahdollistaa oikea-aikainen hoito. Perustason mielenterveyspalvelujen henkilöstöresurssit tulee saada asianmukaisiksi, ja riittävän osaamisen takaamiseksi työntekijöille tulee taata lisäkoulutusta mm. lyhytterapeuttisiin menetelmiin.

Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa tulee ottaa käyttöön ja vakiinnuttaa mielen hyvinvoinnin vahvistamisen toimivia käytäntöjä. Meidän tulee lisätä koulutusta oppilaiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen ja mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen. Mielenterveystaitojen opettelu ja opettaminen on otettava vahvasti osaksi kaikkea lasten ja nuorten kasvatus- ja opetustyötä.

Nuoret kaipaavat paitsi yhteisöllisyyttä myös lisää aikuisen läsnäoloa ja ohjausta opintoihinsa. Meidän tulee löytää uusia yhteistyön tapoja, joissa lasten ja nuorten kasvuympäristöjen aikuiset toimivat sujuvasti yhteen yhteisen tavoitteen mukaisesti.

Oppilaiden selviytymistä, itsenäistä elämänhallintaa ja kiinnittymistä kouluyhteisöön voidaan tukea siten, että opetuksesta vastaavan opettajan rinnalla toimii henkilö, jonka toimenkuvassa painottuu kasvatus, hyvinvoinnin vahvistaminen sekä yhteistyö koulun henkilökunnan, kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Espoossa aloitteestani on kouluille palkattu yhteisöohjaajia ja tämä toimiva malli tulee vakiinnuttaa koko Suomeen.

Kaisa Alariivi
Kansanedustajaehdokas