Sivistys

Sivistyksemme mitataan sillä, miten hyvin me arvostamme tosiamme, hyväksymme erilaisuutta ja kuinka hyvin huolehdimme apua tarvitsevista.

Ketään ei jätetä

Minulle sivistys on erilaisuuden hyväksymistä, toisen kunnioittamista, hyväntahtoisuutta sekä toisten etujen huomioon ottamista. Syrjäytymisvaarassa olevista nuorista huolehditaan ja jokainen ikääntyvä voi luottaa siihen, että saa vanhentua arvokkaasti ja saa tarvitsemaansa huolenpitoa sekä hoivaa. 

Lupaan edistää hyvinvointia ja mahdollisuutta onnellisuuteen! Aikuisten hyvinvointi turvaa lasten hyvinvoinnin ja lasten hyvinvointi vahvistaa aikuisten hyvinvointia. Lupaan edistää perheiden kotipalvelun, perhesosiaalityön ja lastensuojelun resurssien riittävyyden turvaamista. Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevät tukipalvelut ja kotouttamispolitiikka on laitettava kuntoon. Antamalla apua ja tukea riittävän varhain ehkäisemme ongelmien syntymistä ja torjumme syrjäytymistä, rikollisuutta ja jengiytymistä. Ennaltaehkäisevä panostus on jälkijättöistä hoitoa tehokkaampaa ja humaanimpaa - vaihtoehtoiskustannus on sekä inhimillisesti että taloudellisesti ottaen liian suuri. 

Yhteiskunnassa tulee juuri nyt kehittää koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta tekemisen laatuun panostamalla.

Koulutuksessa ja kunnallishallinnossa uskon vahvasti visio ja strategia -lähtöiseen tavoiteasetantaan, jossa opiskelija- ja/tai asiakaskeskisyys ja -kokemus ovat keskiössä. Opetushenkilöstön roolia ja sitouttamisen merkitystä kyvykkyystekijänä tuloksien saavuttamisessa ei voi liikaa korostaa.

Vuorovaikutteinen ja osallistava sekä tunneälyyn pohjautuva johtaminen saa askeleet käytännössä liikkeelle, pysymään liikkeessä ja tukee samalla henkilöstö- ja opiskelijatyytyväisyyttä. 

Kuntapäättäjänä ja kuuden lapsen äitinä talouden realiteetit ovat minulle kristallinkirkkaat. Ymmärrän kustannustehokkaan kehittämisotteen merkityksen ja vaikutukset myös luottamustehtävissä ja työssäni.

Työelämän lainsäädäntöä on kehitettävä työelämän tarpeita vastaavaksi ja työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamiseksi! Työolosuhteita on kehitettävä vaikuttavasti ja pitkäkestoisesti. Henkilöstö tarvitsee aikaa keskittyä ydintehtäväänsä, on sitten kyse esim. sivistyspalveluista, sosiaalitoimesta, terveydenhoidosta tai sisäisestä turvallisuudesta vaikkapa poliiseista. Prosesseja tehostamalla, pullonkauloja poistamalla ja lisäarvoa tuottamatonta byrokratiaa karsimalla aikaa ja energiaa jää enemmän työn tekemisen ytimiin. Digitalisaatiota ja automaatiota yhä enemmän käyttöönottamalla vapautuu enemmän aikaa tehtäviin, joilla saavutetaan henkilötyön avulla enemmän lisäarvoa. 

Omaishoidon inhimillisen ja kansantaloudellisen merkitys on suuri, ja päättäjät korostavat sitä usein puheissaan. Haluan selvittää, toteutuuko päättäjien puheet ja laki omaishoidon tuesta tosiasiallisesti lain hengen mukaisesti. Saamani kansalaispalautteen pohjalta epäilys on oikeutettu. Selvää on, että omaishoidossa on vielä paljon kehitettävää.