Sosiaalinen kestävyys, valtuustopuheeni 14.9.2021

14.09.2021

Kun on kotona topilaana, niin silloinkin on aikaa ajatella. Ja lukea uutisia, joista nousee huolia ja pohdintaa, että jotain tarttis nyt tehdä! Sosiaalinen kestävyys on osa YK:n Agenda 2030-tavoitteita. Sosiaalisen kestävyyden pyrkimyksenä on mm. poistaa ihmisten välistä eriarvoisuutta ja turvata perusoikeuksien toteutuminen, riittävä toimeentulo, koulutus ja terveydenhuolto. Kunnilla on merkittävä rooli kuntalaisten osallisuuden kokemusten ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamisessa. Sosiaalisen kestävyyden ydintä on se, millaisena maailma siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Kaikkeen ei kunta voi vaikuttaa, mutta moneen asiaan voi. Keskiöön nousevat kuntien strategia arvoineen, kuntien mahdollisuudet sekä toimintaedellytykset resursseineen. Espoon perusopetuksessa puuttuu tällä hetkellä 12 psykologia. Tehtäviä ei saada täytettyä jatkuvasta rekrytoinnista huolimatta. Opiskeluhuoltosuunnitelma osaltaan ohjaa tekemään koulujen hyvinvointityötä suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja jatkuvasti arvioiden. Lapset ja nuoret tarvitsevat välittävien aikuisten tukea ja ohjausta oppimisen ja oppilashuollon sekä hyvinvointivajeen korjaamiseen. Meidän tulee nähdä lapset ja nuoret voimavarana ja ymmärtää ja hyväksyä heidän moninaisuutensa erityisen arvokkaana. Espoossa on onneksi osattu kohdentaa erilaisia palveluita lapsille ja nuorille. Mutta näillä palvelupoluilla eteneminen on harvoin kronologista ja vaatii melkoisesti tietoa, taitoa ja itseohjautuvuutta. Palveluita on saatavilla ja saavutettavissa, mutta ovatko ne helposti löydettävissä ja tavoitettavissa? Nyt vaikuttaa siltä, että järjestelmä valitettavasti vaikeutuu erityisesti silloin, kun palvelutarve on moninainen ja jatkuva ja etenkin jos kyseessä on nuoren mielenterveys tai tilanteet, joissa elämänhallinta pettää (myös tämä ohjauksellinen tehtävä sopisi koulusosionomille).Psykologeja emme voi korvata, mutta nyt tarvitsemme lisää välittäviä aikuisia kouluihin. Yhtenä ratkaisuna olisi koulusosionomien palkkaaminen kouluihin. Koulusosionomien tehtävänä on yhdessä opettajien, opinto-ohjaajien ja kuraattoreiden ja psykologien kanssa tukea oppilaiden hyvinvointia sekä vahvistaa luokkien yhteisöllisyyden rakentamista sekä oppilaiden osallisuutta. Koulusosionomit tukevat käytännön tasolla perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetus- ja kasvatustyötä ja mahdollistavat omalta osaltaan oppilaan kasvua ja hyvinvointia. Koulusosionomi toimii matalan kynnyksen tukimuotona oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja yhteisöllisen opiskeluhuollon rajapinnoilla. Pidin aiheesta myös puheenvuoron valtuuston TEAMS- kokouksessa 14.9. Siinä ehdotin seuraavaa: "Nyt tulee yhdessä pysähtyä ja miettiä kuinka vastaamme oppimisen ja hyvinvoinnin vajeeseen kouluissa! Ehdotankin, että kasvun ja oppimisen tuen lautakunta yhdessä hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kanssa yhteistyössä virkamiesten kanssa ymmärtää tilanteen vakavuuden ja tarttuu haasteeseen, eli kuinka yhdessä ratkaisemme nämä puheessani esiin nostetut haasteet ja kuinka löydämme uudenlaisia tapoja ohjata lapsia ja nuoria oppimisessa ja oppilashuollossa ja kuinka korjaamme syntyneen hyvinvointivajeen. Lautakuntien puheenjohtajat ja jäsenet, nyt tarvitsemme yhteistyötä! 

Olisiko mahdollista etsiä uusia tapoja ratkaista psykologivaje. Voisimmeko ajatella, että opiskeluhuollon kaltaisilla aloilla, joissa on pulaa psykologeista, olisi psykologille maksuton ja työajalla tehtävä erikoistumiskoulutus eräs ratkaisu houkutella työntekijöitä. Tämä toimisi psykologille hyvänä kannustimena alalle hakeutumiselle ja tukisi urakehitystä. Työnantajalle se toisi mahdollisuuden saada työhön ja tehtävään sitoutuneita ja laajasti palvelukenttänsä tuntevia erityisasiantuntijoita, joista Espoossa on pulaa. Mutta toisaalta meidän tulee löytää myös uudenlaisia tapoja tehdä ratkaisuja, joilla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia erilaisissa tilanteissa. Nyt on tarpeen panostaa ennaltaehkäisevään työhön, eli yhteisössä tehtävään sosiaaliseen vahvistamiseen. Oppilaiden selviytymistä, itsenäistä elämänhallintaa ja kiinnittymistä kouluyhteisöön voidaan tukea siten, että opetuksesta vastaavan opettajan rinnalla toimii henkilö, jonka toimenkuvassa painottuu kasvatus, hyvinvoinnin vahvistaminen sekä yhteistyö koulun henkilökunnan, kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa."